รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีนายอุทัย คำสีหา 032401641 
101เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นายราเมศร์ รุ่งรวยศรี 034839201 
102พันท้ายนรสิงห์วิทยานายวชิระ อาจเอื้อม 034478434 
103สมุทรสาครบูรณะนางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุล 034411487 
104สมุทรสาครวิทยาลัยนายอุดม สมพร้อม 034412020 
105สมุทรสาครวุฒิชัยนายพิษณุ สุขนิติ 034468043 
106กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)นางสาววรรณา ปุจฉาการ 034471902 
107กุศลวิทยานายนครินทร์ แสบงบาล 034858601 
108อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ 024202435 
109วัดธรรมจริยาภิรมย์นางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ 034481468 
110วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์นางสาวจุฑารัตน์ อินทะแสน 034481459 
111หลักสองส่งเสริมวิทยานายวิเชษฐ์ เสือภูมี 034482601 
201ถาวรานุกูลนายพงศกร พูลสมบัติ 034711238 
202ท้ายหาดนางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ 034711902 
203ศรัทธาสมุทรนางวิไล ออกกิจวัตร 034711221 
204เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยนางสุชาดา นิลศรี 034761455 
205สกลวิสุทธิ  034761612 
206เทพสุวรรณชาญวิทยานางธนภร ธรรม์รพี 0347300390947955578
207วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 034735326 
208วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์นางสาวทัศนา จรจวบโชค 034751072 
209อัมพวันวิทยาลัยนายอภิเชษฐ์ วันทา 034751371 
302คงคารามนายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 032425492 
303ดอนยางวิทยา  032497100 
304บางจานวิทยานางประวีณ์นุช วงษ์พานิช 032425890 
305เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  032425404 
306พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนายบุญช่วย วาดวงศ์ 032425070 
307วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)นายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง 032425383 
308โยธินบูรณะ เพชรบุรีนายสิทธิชัย พลายแดง 032562305 
309เขาย้อยวิทยานายนิติพงษ์ ยาวไธสง 032562512 
310หนองหญ้าปล้องวิทยานายเฉลิม จำปาวิจิตร 032494350 
312ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีนายมหิศร แสงมณีรัตนชัย 032471372 
313โตนดหลวงวิทยานายประชา แก้วสวัสดิ์ 032448275 
315ห้วยทรายประชาสรรค์  032456155 
316ท่ายางวิทยานายอภิชาติ ใจกล้า 032461112 
317หนองจอกวิทยา  032452375 
319บ้านลาดวิทยานายอาวุธ ทัศนา 032491470 
320บางตะบูนวิทยานายภูดิศ ฤทธิ์จารุกร 032489174 
321บ้านแหลมวิทยานางอุษา กองธรรม 0324811410852210500
322วชิรธรรมโศภิต  032409043 
323แก่งกระจานวิทยานายสุเทพ ทองสีไพล 032428393 
324ป่าเด็งวิทยานางสาวศิริญา เดชะคำภู 032429068 
401ประจวบวิทยาลัย  032611103 
402หว้ากอวิทยาลัย  032603872 
403อ่าวน้อยวิทยานิคมนายมานะ สบายใจ 032619160 
405ยางชุมวิทยานายนพพล เสียงกล่อม 032619070 
406ทับสะแกวิทยานางสาวชลิกา หูทิพย์ 0326711020868972309
407ห้วยยางวิทยานายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม 032574269 
408ชัยเกษมวิทยานายวัชรินทร์ บัวด้วง 032556226 
409ธงชัยวิทยา  032695288 
410บางสะพานวิทยานายประสงค์ กลิ่นบรม 032691190 
412บางสะพานน้อยวิทยาคมนายจงรักษ์ วัตรสติ 032558193 
413เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีนายวสันต์ บรรลือทรัพย์ 0326221880818516515
414ปากน้ำปราณวิทยา  032631270 
415เมืองปราณบุรี  032621773 
417หนองพลับวิทยา  032571200 
418หัวหินว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา 032511127 
419หัวหินวิทยาคมนางสาวนรินธร สีห์จักร์ 032511399 
420สามร้อยยอดวิทยาคมนายสุชาติ หูทิพย์ 032688488