รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว 032401641 
101เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ 034839201 
102พันท้ายนรสิงห์วิทยานางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ 034478434 
103สมุทรสาครบูรณะนายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 034411487 
104สมุทรสาครวิทยาลัยนายประพจน์ แย้มทิม 034412020 
105สมุทรสาครวุฒิชัย  034468043 
106กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)นายอุดม สมพร้อม 034471902 
107กุศลวิทยานางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ 034858601 
108อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นายพงศกร พูลสมบัติ 024202435 
109วัดธรรมจริยาภิรมย์นางสาววรรณา ปุจฉาการ 034481468 
110วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์นายพิษณุ สุขนิติ 034481459 
111หลักสองส่งเสริมวิทยานายราเมศร์ รุ่งรวยศรี 034482601 
201ถาวรานุกูลนางวิไล ออกกิจวัตร 034711238 
202ท้ายหาดนางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ 034711902 
203ศรัทธาสมุทรนายสมเกียรติ รั้วมั่น 034711221 
204เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยนางสุชาดา นิลศรี 034761455 
205สกลวิสุทธินายวชิระ อาจเอื้อม 034761612 
206เทพสุวรรณชาญวิทยานางสุภาภร กอบัวแก้ว 034730039 
207วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 034735326 
208วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์นางสาวทัศนา จรจวบโชค 034751072 
209อัมพวันวิทยาลัยนายอภิเชษฐ์ วันทา 034751371 
302คงคารามนายบุญช่วย วาดวงศ์ 032425492 
303ดอนยางวิทยานายวสันต์ บรรลือทรัพย์ 0324971000818516515
304บางจานวิทยานางประวีณ์นุช วงษ์พานิช 032425890 
305เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  032425404 
306พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีนายอรุณ สรรพคุณ 032425070 
307วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)นายสาโรช ระหว่างบ้าน 0324253830818564015
308โยธินบูรณะ เพชรบุรีนางอุษา กองธรรม 032562305 
309เขาย้อยวิทยานายนิติพงษ์ ยาวไธสง 032562512 
310หนองหญ้าปล้องวิทยานายเฉลิม จำปาวิจิตร 032494350 
312ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีนายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 032471372 
313โตนดหลวงวิทยานายมหิศร แสงมณีรัตนชัย 032448275 
315ห้วยทรายประชาสรรค์นางสาวศิริญา เดชะคำภู 032456155 
316ท่ายางวิทยานางกนกทิพย์ นาคประสบสุข 032461112 
317หนองจอกวิทยานายสุทธิชัย รีทาศรี 032452375 
319บ้านลาดวิทยานายอาวุธ ทัศนา 032491470 
320บางตะบูนวิทยานายสิทธิชัย พลายแดง 032489174 
321บ้านแหลมวิทยานายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง 032481141 
322วชิรธรรมโศภิตนายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย 0324090430813788129
323แก่งกระจานวิทยานายอภิชาติ ใจกล้า 032428393 
324ป่าเด็งวิทยานางกชพร มั่งประเสริฐ 032429068 
401ประจวบวิทยาลัยนายบุญชัย อังสวัสดิ์ 032611103 
402หว้ากอวิทยาลัยนายสมชาย ประสงค์ดี 032603872 
403อ่าวน้อยวิทยานิคมนายราเชนทร์ พูลเพิ่ม 032619160 
405ยางชุมวิทยานายนพพล เสียงกล่อม 032619070 
406ทับสะแกวิทยานายสุชาติ หูทิพย์ 032671102 
407ห้วยยางวิทยานางสาวชลิกา หูทิพย์ 0325742690868972309
408ชัยเกษมวิทยานางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค 032556226 
409ธงชัยวิทยานายมานะ สบายใจ 032695288 
410บางสะพานวิทยานายประสงค์ กลิ่นบรม 032691190 
412บางสะพานน้อยวิทยาคม  032558193 
413เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีนายสมชัย สินแท้ 032622188 
414ปากน้ำปราณวิทยา  032631270 
415เมืองปราณบุรี  032621773 
417หนองพลับวิทยานางสาวนรินธร สีห์จักร์ 032571200 
418หัวหินนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม 032511127 
419หัวหินวิทยาคม  032511399 
420สามร้อยยอดวิทยาคมว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา 032688488