รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10ว่าที่ร้อยตรีนพดล รักษ์แก้ว 032401641 
101เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ 034839201 
102พันท้ายนรสิงห์วิทยานายอุดม สมพร้อม 034478434 
103สมุทรสาครบูรณะนายสรรเสริญ ขวัญดี 034411487 
104สมุทรสาครวิทยาลัยนายประพจน์ แย้มทิม 034412020 
105สมุทรสาครวุฒิชัยว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวา 034468043 
106กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)นายไกรรัฐ สว่างเดือน 034471902 
107กุศลวิทยานางสาวกาญจนา สิริวงศาวรรธน์ 034858601 
108อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์นายพงศกร พูลสมบัติ 024202435 
109วัดธรรมจริยาภิรมย์  034481468 
110วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์นางสาววรรณา ปุจฉาการ 034481459 
111หลักสองส่งเสริมวิทยานางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ 034482601 
201ถาวรานุกูลนางวิไล ออกกิจวัตร 034711238 
202ท้ายหาดนางสาวสุจิตราภรณ์ ดวงจันทร์ 034711902 
203ศรัทธาสมุทรนายสมเกียรติ รั้วมั่น 034711221 
204เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยนางสุชาดา นิลศรี 034761455 
205สกลวิสุทธินายวชิระ อาจเอื้อม 034761612 
206เทพสุวรรณชาญวิทยานางสุภาภร กอบัวแก้ว 034730039 
207วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์นายประสิทธิชัย ศรีไกรสิทธิ์ 034735326 
208วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์นางสาวทัศนา จรจวบโชค 034751072 
209อัมพวันวิทยาลัยนายอภิเชษฐ์ วันทา 034751371 
302คงคารามนายโกวิท กรีทวี 032425492 
303ดอนยางวิทยานายวสันต์ บรรลือทรัพย์ 032497100 
304บางจานวิทยานายเฉลิม จำปาวิจิตร 032425890 
306พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  032425070 
307วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)นายอรุณ สรรพคุณ 032425383 
308โยธินบูรณะ เพชรบุรีนายนิติพงษ์ ยาวไธสง 032562305 
309เขาย้อยวิทยานายสาโรช ระหว่างบ้าน 032562512 
310หนองหญ้าปล้องวิทยา  032494350 
312ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีนายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์ 032471372 
313โตนดหลวงวิทยานางกชพร มั่งประเสริฐ 032448275 
315ห้วยทรายประชาสรรค์นางกนกทิพย์ นาคประสบสุข 032456155 
316ท่ายางวิทยา  032461112 
317หนองจอกวิทยานายสุทธิชัย รีทาศรี 032452375 
319บ้านลาดวิทยานายบุญช่วย วาดวงศ์ 032491470 
320บางตะบูนวิทยานายมหิศร แสงมณีรัตนชัย 032489174 
321บ้านแหลมวิทยานายปฏิญญา ปักกิ่งเมือง 032481141 
322วชิรธรรมโศภิตนายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัย 032409043 
323แก่งกระจานวิทยานายอภิชาติ ใจกล้า 032428393 
324ป่าเด็งวิทยานายอาวุธ ทัศนา 032429068 
401ประจวบวิทยาลัยนายบุญชัย อังสวัสดิ์ 032611103 
402หว้ากอวิทยาลัยนางสาวมัฑนีย์ ศรีนาค 032603872 
403อ่าวน้อยวิทยานิคมนายราเชนทร์ พูลเพิ่ม 032619160 
405ยางชุมวิทยานายโพชฌง เสืออบ 032619070 
406ทับสะแกวิทยานางโสภา ชวนวัน 032671102 
407ห้วยยางวิทยานางสาวชลิกา กรีธาธร 0325742690868972309
408ชัยเกษมวิทยานายสุชาติ หูทิพย์ 032556226 
409ธงชัยวิทยานายมานะ สบายใจ 032695288 
410บางสะพานวิทยานายประสงค์ กลิ่นบรม 032691190 
412บางสะพานน้อยวิทยาคมนายชัยชนะ สระทองทา 032558193 
413เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีนายสมชัย สินแท้ 032622188 
414ปากน้ำปราณวิทยานายจักรพงษ์ สังข์ศิริ 032631270 
415เมืองปราณบุรี  032621773 
417หนองพลับวิทยา  032571200 
418หัวหินนายสิทธิเดช ศรีสวัสดิ์ 032511127 
419หัวหินวิทยาคมนายสุรินทร์ บุญทรัพย์ 032511399 
420สามร้อยยอดวิทยาคมนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม 032688488