ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายวิวัฒน์ ธรรมวัฒน์บ้านลาดวิทยาถึงแก่กรรม 
2นางสาวมารยาท ชิตสุขธงชัยวิทยาถึงแก่กรรม 
3นายสืบสาย ใบแย้มหัวหินลาออกจากราชการ 
4นางสาวเบ็ญจา บุญปองหาวัดธรรมจริยาภิรมย์ถึงแก่กรรม 
5นายสำเริง รัตนไพบูลย์กิจคงคารามลาออกจากราชการ