ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวศิริวรรณ ภูกิ่งเงินพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนวังมะด่านวิทยาคม สพม.39
2นายเอกพงษ์ แก้วคชชาศรัทธาสมุทรโรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1
3นางสาวอนัญญา คุณะเวคินหนองหญ้าปล้องวิทยาโรงเรียนเมืองแพร่ สพม.37
4นางนพมาศ เปฎะพันธ์อัมพวันวิทยาลัยโรงเรียนพุทธศาลาประชาสรรค์ สพม.42
5นางสาวจำรัส พันล้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ สพม.42
6นายอัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์สมุทรสาครบูรณะโรงเรียนสทิงพระวิทยา สพม.16
7นายชัยวัฒน์ แก้วบุตรพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนบางขันวิทยา จ.นครศรีธรรมราช สพม.12
8นางพรรณทิพย์ ดิบแดงเทพสุวรรณชาญวิทยาโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สพม.4
9นางสาวสุทธาทินี ศรีสมุทรศรัทธาสมุทรโรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม สพม.9
10นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์สมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนท่าเรืองพิทยาคม จ.กาญจนบุรี สพม.8
11นายนครินทร์ แสบงบาลกระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ)โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง สพป.สมุทรสาคร
12นายโชติวิทย์ ทองแคล้วเทพสุวรรณชาญวิทยากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.9
13นายวุฒินันท์ เพชรเชนทร์หนองพลับวิทยาโรงเรียนเมืองสุราษฎณ์ธานี สพม.11