ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุวรรณรัตน์ ชัยดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10ลาออกจากราชการ 
2นางสาววรรณภร ตรีอัมพรห้วยยางวิทยาลาออกจากราชการ 
3นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ สพม.1
4นายธงชัย โพธิ์ทองสมุทรสาครบูรณะโรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม.1
5นายคำรณ ผึ่งผายพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี สพม.8
6นางสาวณัฐภาวี นิลสวัสดิ์ศรัทธาสมุทรโรงเรียนวัดบ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
7นางสาวสุนันทา ศรีจันทร์โตนดหลวงวิทยาโรงเรียนบ้านดอนทอง จ.นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1
8นายจิรชัย สาพิมพ์บางสะพานน้อยวิทยาคมโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.10 (รร.หน่วยเบิก)
9นางสาวสุวพร ชุ่มกมลท่ายางวิทยาโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม.10 (รร.หน่วยเบิก)
10นางสาวชมพูนุช เคล้าจันทร์ศรัทธาสมุทรโรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ สพม.33
11นางสาวรัตติกาล จำอินทร์สมุทรสาครวิทยาลัยโรงเรียนสันทรายวิทยาคม จ.เชียงใหม่ สพม.34
12นายอำนาจ ไพนุชิตประจวบวิทยาลัยโรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.1
13นายดนัย วัฒกโสภณชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.1
14นางปาริชาติ ยกย่องบางสะพานวิทยาโรงเรียนบ้านฉลุง จ.สงขลา สพป.สงขลา เขต 2
15นางสาวศิวภรณ์ วงศ์เพชรกุศลวิทยาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูม สพม.2
16นายวิสิษฐ์ วงค์กูดทับสะแกวิทยาโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ สพม.34