ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายทศพร ครุฑเสมสามร้อยยอดวิทยาคมลาออกจากราชการ 
2นายนพ วิจิตรโยธาการป่าเด็งวิทยาถึงแก่กรรม 
3นายตันติกร ขุนาพรมพันท้ายนรสิงห์วิทยาสพป.มหาสารคาม เขต 1 สพป.มหาสารคาม เขต 1
4นางสาวสุภัสสร หอยสังข์พันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม จ.เลย สพม 19
5นางสาวดวงฤทัย เด่นจารุกูลเมืองปราณบุรีลาออกจากราชการ 
6นางสาวสุปรียา เชิดสวัสดิ์ประจวบวิทยาลัยลาออกจากราชการ