ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภัสวรรณ ซุ่นสุวรรณ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีถึงแก่กรรม 
2นางสายฝน กลิ่นอ่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพชรบุรี เขต 1
3นางศุภลักษณ์ คำดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10สพป.เพชรบุรี เขต 1 สพป.เพขรบุรี เขต 1
4นางสาวกรรณิการ์ กังแฮสมุทรสาครบูรณะโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี สพม.4