ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางพัชรินทร์ ภูชนะศรีหัวหินลาออกจากราชการ 
2นายกฤษดา บู่สุวรรณหัวหินลาออกจากราชการ 
3นายปิยวัฒน์ ลิ้มศิริยางชุมวิทยาโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ปข.เขต 1
4นางวนิดา ศรีสารคามท่ายางวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู จ.ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1
5นายอนุชิต รุ่งภาษาปากน้ำปราณวิทยาโรงเรียนสตรีนนทบุรี สพม.3
6นางชุติมา ประโยชน์มีเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี สพม.3
7นายรัฐพล ทองศรีวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์โรงเรียนพระแสงวิทยา จ.สุราษฎร์ธานี สพม.11
8นายวานิช น้อยแสงทับสะแกวิทยาโรงเรียนบ้านเขามัน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ปข.เขต 1
9นางกติกา พฤกจันทร์ธงชัยวิทยาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จ.ประจวบฯ สพป.ปข.เขต 1
10นางสาวสกาวเดือน อนันตวรพจน์บางสะพานวิทยาโรงเรียนบ้านดอนสำราญ จ.ประจวบฯ สพป.ปข.เขต 1