ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมีนาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธีระเดช บัวล้อมสมุทรสาครบูรณะรร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการราชบุรี สพม.8
2นางสาวอัครวรรณ เผือกผ่องถาวรานุกูลรร.บ้านดงห้วยหลวง จ.เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 2
3นางทัพพ์พรรณ ศรีบัวอ่อนคงคารามรร.บ้านหนองน้ำถ่าย สพป.เพชรบุรี เขต 2
4นายสมภพ ชวนประสิทธิ์สมุทรสาครบูรณะรร.วัดปรกสุทธรรมาราม สพป.สมุทรสงคราม
5นายเสริมศักดิ์ คงสมบัติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์รร.วัดตรีจินดาวัฒนาราม สพป.สมุทรสงคราม
6นางสาวธนวรรณ สุนทรรักษ์หัวหินรร.อนุบาลจันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1
7นายสมยศ เรืองเนตร์บางสะพานวิทยารร.บางลี่วิทยา จ.สุพรรณบุรี สพม.9
8นางสาวสุจิตรา คำมีวัดสมุทรสาครวุฒิชัยรร.วัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม สพม.9
9นายสุวิจักขณ์ ภัสสพรณ์พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรร.บ้านห้วยม่วง จ.ขอนแก่น สพม.5
10นางสาวปวีณ์สุดา รามนัฎพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีรร.วัดกุญชรวชิราราม สพป.เพชรบุรี เขต 1