ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสุนทร เขียวน้ำเงินพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีลาออกจากราชการ 
2นายสมาน เซ็งแซ่วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)ลาออกจากราชการ 
3นางสาวเพ็ญสิณี ชาติกุลศรีวราพรหัวหินวิทยาคมลาออกจากราชการ 
4นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญพันท้ายนรสิงห์วิทยาให้ออกจากราชการ 
5นายภราดร จอมทรักษ์สกลวิสุทธิโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 จ.เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1
6นายต้น ทองจบพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย จ.หนองคาย สพม.หนองคาย
7นางสาวจินตนา ศรีเหราบางสะพานวิทยาโรงเรียนวัดด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
8นางสาวอรสา ส่งถึงบางสะพานวิทยาโรงเรียนอนุบาลปะทิว จ.ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
9นายสงกรานต์ ยังชูหัวหินโรงเรียนบ้านร้านตัดผม จ.ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1
10นางสาวณรัก ดิษยธนางกูรบางสะพานวิทยาโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ จ.พัทลุง สพม.พัทลุง
11นางสาวเมริน ตฤณธนัทธรณ์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีโรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง สพม.พัทลุง
12นายเจษฎา สินธูศรัทธาสมุทรโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
13นางวัชนี ทองไทยประจวบวิทยาลัยโรงเรียนศรียาภัย สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร
14นางสาววนิษา ราชนิยมหัวหินโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.ตรัง กระบี่
15นางสาววิชชนาถ โต๊ะดำธงชัยวิทยาโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สพม.ตรัง กระบี่
16นายพงษ์ดนัย เขียวไปรเวศประจวบวิทยาลัยโรงเรียนธนาคารออมสิน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
17นางสุวรรณา ดิษธรรมพันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ สพม.จันทบุรี ตราด
18นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงเรียนดงตาล จ.ลพบุรี สพม.ลพบุรี
19นายสรเดช เลิศวัฒนาวณิชวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฏร์อุปถัมภ์โรงเรียนบ้านราโมง จ.ยะลา สพป.ยะลา เขต 3
20นายนันทพัทธ์ ทองเสนาเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี สพม.สระบุรี
21นายปรีชา ออกกิจวัตรศรัทธาสมุทรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สปม.ราชบุรี
22นางเบญจวรรณ นันทะเสนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ จ.เชียงราย สพม.เชียงราย
23นางสาวดวงสุดา ผาติอภินันท์เมธีชุณหะวัณวิทยาลัยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี
24นางสาวอรวรรณ แสงเทพเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จ.กาญจนบุรี สพม.กาญจนบุรี
25นายเตือนใจ บัวพรมหนองหญ้าปล้องวิทยาโรงเรียนบ้านหนองหอย จ.สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1
26นายรัตนชัย ไชยบุตรสามร้อยยอดวิทยาคมโรงเรียนวัดดาวโด่ง จ.สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม
27นายสุนทร ทั่งทองเขาย้อยวิทยาลาออกจากราชการ