ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายโชคอนันต์ รักษาภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.ราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
2ว่าที่ร้อยตรีชญานนท์ สายนาคชัยเกษมวิทยาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
3นางสาวสิริลักษณ์ บุญเลิศบางสะพานวิทยาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชี
4นายศราวุธ อรรถวิวรรธน์พันท้ายนรสิงห์วิทยาโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
5นายพัฒน์พรชัย เมฆวิลัยวชิรธรรมโศภิตลาออกจากราชการ