รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีนางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข 032401641 
302คงคาราม  032425492 
303ดอนยางวิทยา  032497100 
304บางจานวิทยา  032425890 
305เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี  032425404 
306พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  032425070 
307วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์)  032425383 
308โยธินบูรณะ เพชรบุรี  032562305 
309เขาย้อยวิทยา  032562512 
310หนองหญ้าปล้องวิทยา  032494350 
312ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี  032471372 
313โตนดหลวงวิทยา  032448275 
315ห้วยทรายประชาสรรค์  032456155 
316ท่ายางวิทยา  032461112 
317หนองจอกวิทยา  032452375 
319บ้านลาดวิทยา  032491470 
320บางตะบูนวิทยา  032489174 
321บ้านแหลมวิทยา  032481141 
322วชิรธรรมโศภิต  032409043 
323แก่งกระจานวิทยา  032428393 
324ป่าเด็งวิทยา  032429068